Förord

Syftet med denna bok är att vara en lärobok i det mycket vanliga och populära programspråket Fortran, men i standarden Fortran 95. Fortran 95 innehåller både kraftfulla konstruktioner och möjlighet till en strikt kontroll av programmen. Fortran 95 erbjudes numera från så gott som samtliga datorleverantörer, några erbjuder till och med en hel del från de senare standarderna Fortran 2003 och Fortran 2008. Fortran är det helt överlägsna och dominerande programspråket för tekniskt-vetenskapliga beräkningar.

Alla exempel i denna bok har provkörts såväl under UNIX på Sun SPARC och DEC Station ULTRIX som på IBM PC under MS-DOS, i samtliga fall utnyttjande NAG:s Fortran 90 system. Läsaren bör helst ha tillgång till ett Fortran 95 system.

De i boken införda programexemplen är avsedda att illustrera programmeringstekniken och aktuella kommandon, avsikten är däremot inte att ge optimerad tillämpningsprogramvara. Detta gäller speciellt avsnittet svar och kommentarer till övningarna. Notera dock att en del av de senare exemplen är mycket fullständiga vad avser de gränssnitt och deklarationer som erfordras vid körning av funktioner och subrutiner.

Inriktningen av boken är allmän, men med en kraftig koncentration på numeriska och tekniska beräkningar, dock med utförlig behandling av erforderlig texthantering. Den täcker dock ej uppgifter av typ telefonkatalog eller hur man skriver preprocessorer eller kompilatorer i Fortran. Övningar till de flesta avsnitt finns, med i många fall utförliga lösningar. Antalet övningsuppgifter är relativt litet, det är därför desto viktigare att de görs av läsaren. Dessutom finns 16 laborationer utan lösningar, dessa användes ibland vid examination.

Även utvidgningen HPF eller High Performance Fortran, avsedd främst för parallella datorer, behandlas i ett appendix.

Jag vill tacka John Reid för hjälp när jag haft problem med tolkningen av en del nya begrepp i Fortran. Jag vill likaså tacka mina kolleger vid matematiska institutionen vid Linköpings universitet för värdefulla synpunkter, samt eleverna vid kurserna i Fortran under åren 1992 till 2007.

Synpunkter, förslag och eventuella rättelser är mycket välkomna inför nästa upplaga. I denna reviderade version (3.5) har ett antal mindre fel rättats, samt några mindre kompletteringar gjorts. Speciellt har hanteringen av ramar (frames) förbättrats.

Detta är den åttonde hypertextversionen och alla synpunkter på texten samt förslag till förbättringar mottages tacksamt.

Linköping den 3 juni 2014.

Bo Einarsson

Startsida Innehållsförteckning Inledning


Senast modifierad: 3 juni 2014
boein@nsc.liu.se