Appendix 12. Laborationer

This Appendix with Computer Exercises is also available in English

A 12.0 Inledning

Dessa laborationer är små variationer av de som utnyttjas i Fortran-undervisningen vid Linköpings Tekniska Högskola.

Laborationerna sex till åtta är nytillkomna hösten 2001, delvis beroende på datorbytet vid Matematiska Institutionen vid Linköpings Tekniska Högskola. Däremot användes inte längre laboration ett. Laboration nio kom hösten 2002, laborationerna tio och elva hösten 2004 och laborationerna tolv till femton kom hösten 2005.

När jag nedan skriver kursbiblioteket så är det en hänvisning till att respektive filer bör göras tillgängliga på lämpligt sätt för eleverna, men vid exempelvis självstudier kan man själv skriva in dem på ett lämpligt filbibliotek. Alternativt kan man hämta filerna från vårt kursbibliotek. Aktuella filer finns även bland övriga exempel i katalogen kod. Under UNIX är det lätt att införa symboliska namn på bibliotek, så jag kan kalla kursbiblioteket för $KURSBIB i stället för det fullständiga namnet på biblioteket på vårt lokala system, nämligen /mailocal/lab/numt/TANA70/

Lokalt gäller att både Fortran 77, Fortran 90 och Fortran 95 är tillgängliga på MAI:s Sun arbetsstationer.

Ytterligare information om kursen (även tidigare elevers synpunkter) finns på URL = http://www.mai.liu.se/~boein/kurser/TANA70

Lämplig miljö erhålles med kommandona

setenv KURSBIB /mailocal/lab/numt/TANA70/
set path=(/mailoca/lab/numt/TANA70 ./ $path)
module add workshop
eller något enklare
source /mailocal/lab/numt/TANA70/.cshrc
eller ännu enklare
TANA70setup
Ytterligare information om Sun Fortran 90, dess system parametrar samt tips om kompilering finns tillgängliga.

Ytterligare information om DEC Fortran 90, dess system parametrar, tips om kompilering, samt några exempel finns fortfarande tillgängliga.

A 12.1 LABORATION 1

Runge-Kutta

Denna laboration är i första hand tänkt för dem som väl behärskar programspråket Pascal.

Pascal-programmet nedan för lösning av en ordinär differentialekvation med Runge-Kuttas metod finns på kursbiblioteket, nämligen på filen lab1.p. Din uppgift är att översätta det från Pascal till Fortran. Utskriften från programmet skall förutom siffervärden innehålla lämplig text. Det erfordras ej men betraktas som en fördel om programmet även ändras till att kunna använda andra startvärden på x och y än de i Pascal-programmet inbyggda, nämligen 1 och 2.

Följande skall lämnas in:

    Antal steg   Steglängd

       1        1
       2        0.5
       4        0.25
       8        0.125
Den som inte behärskar Pascal bör i stället leta rätt på en lärobok i numeriska metoder och direkt koda upp ett program för Runge-Kutta i Fortran.

Uppgiften är således att med Runge-Kuttas metod lösa differentialekvationen y'(x) = x2 + sin(xy) med begynnelsevärdet y(1) = 2 fram till x = 2 med ovan angivna steglängder. Formlerna för Runge-Kuttas metod finns bland annat i beskrivningen av laboration 8.

program RK1;
  (* Enkelt program i Pascal för Runge-Kuttas metod för 
    första ordningens differentialekvation.
        dy/dx = x^2 + sin(xy)
        y(1) = 2                 *)
var   antal, i : integer;
    h, k1, k2, k3, k4, x, y : real;
    function f(x,y : real) : real;
      begin
         f := x*x + sin(x*y)
      end;
begin
   antal := 1;
    while antal > 0 do
    begin
      x := 1.0;
      y := 2.0;
      writeln(' Ge antal steg ');
      read(antal);
      if antal >= 1 then
        begin
            writeln(' Ge steglängd ');
            read(h);
            writeln('    x       y');
            writeln(x, y);
            for i := 1 to antal do
            begin
                k1 := h*f(x,y);
                k2 := h*f(x+0.5*h,y+0.5*k1);
                k3 := h*f(x+0.5*h,y+0.5*k2);
                k4 := h*f(x+h,y+k3);
                x := x + h;
                y := y + (k1+2*k2+2*k3+k4)/6;
                writeln(x, y);
            end;
        end;
    end;
end.
Om Du önskar köra detta Pascal program måste Du först komplettera den första raden
program RK1;
till följande
program RK1(INPUT, OUTPUT);
när Du kör på ett DEC UNIX system, men inte på ett Sun Solaris system. Eftersom denna justering redan är gjord i filen på kursbiblioteket måste du ändra tillbaks.

A 12.2 LABORATION 2

Horners schema och filhantering

Programmet nedan är i Fortran 77 (eller fix form Fortran 90) och finns på kursbiblioteket på filen lab2.f. Rätta de fel, som finns i programmet. Det finns inget fel i själva den numeriska algoritmen (Horners schema) eller i kommentarerna i programmet. Däremot är det en del programmeringsfel inlagda, flera av dem beroende på en sammanblandning med Pascal. När programmet är korrekt (testa gärna med ekvationen x*x + 2 = 0), ändra programmet så att det hämtar data från filen lab21.dat. Ändringarna skall göras så att användaren kan välja om data skall hämtas direkt från arbetsstation eller från fil, i det senare fallet skall användaren ge filens namn. Kolla att programmet även fungerar för filen lab22.dat. Notera att programmet använder komplexa tal, liksom att värdena på sådana tal läses in som talpar inom parentes.

Programmet finns numera även i Fortran 90 fri form som lab2.f90.

Följande skall lämnas in:

Filen lab2.f till laboration 2. Hitta felen i programmet!
******************************************************************************
**   Programmet beräknar alla rötter (reella och komplexa) till ett   **
**   N:te-gradspolynom med komplexa koefficienter. (N <= 10)       **
**                                     **
**         n    n-1                       **
**    P(z) = a z + a  z  + ... + a z + a               **
**        n   n-1       1   0              **
**                                     **
**   Avbrott sker om                           **
**         1) Abs (Z1-Z0) < EPS    ==>  Roten funnen = Z1    **
**         2) ITER > MAX     Långsam konvergens  ==>  Avbrott **
**                                     **
**   Programmet sätter EPS till 1.0E-7 och MAX till 30          **
**                                     **
**   Använd metod är NEWTON-RAPHSONS metod: z1 = z0 - P(z0)/P'(z0)   **
**   Värdet av P(z0) och P'(z0) beräknas med hjälp av HORNERS SCHEMA.  **
**                                     **
**   Fältet A(0:10) innehåller polynomets komplexa koefficienter.    **
**   Fältet B(1:10) innehåller de komplexa koefficienterna till     **
**   polynomet Q(z),                           **
**         där P(Z) = (z-z0)*Q(z) + P(z0)             **
**   Koefficienterna till Q(z) erhålles med hjälp av HORNERS SCHEMA.   **
**                                     **
**   När första roten erhållits med NEWTON-RAPHSONS metod, divideras den **
**   bort (s.k. deflation). Kvotpolynomet = Q(z).            **
**   Proceduren upprepas därefter med koefficienterna till Q(z) som   **
**   indata.                               **
**   Som startapproximation används i samtliga fall STARTV = 1+i     **
**   Z0 är föregående approximation till roten.             **
**   Z1 är senast beräknade approximation till roten           **
**   F0 = P(Z0)                             **
**   FPRIM0 = P'(Z0)                           **
******************************************************************************
   COMPLEX   A(0:10), B(1:10), Z0, Z1, STARTV
   INTEGER   N, I, ITER, MAX
   REAL     EPS
   DATA EPS/1E-7/, MAX /30/, STARTV /(1,1)/
******************************************************************************
20  WRITE(6,*) 'Ange polynomets gradtal'
   READ (5,*) N
   IF (N .GT. 10) THEN
     WRITE(6,*) 'Polynomets gradtal får inte vara större än 10'
   GOTO 20
   WRITE (6,*) 'Ge polynomets koefficienter, som komplexa konstanter'
   WRITE (6,*) 'Högstagradskoefficienten först'
   DO 30 I = N, 0, -1
     WRITE (6,*) 'A(' , I, ') = '
     READ (5,*) A(I)
30  CONTINUE
   WRITE (5,*) '  Rötterna är','      Antal Iterationer'
******************************************************************************
40  IF (N GT 0) THEN
C   ******   Finn nästa rot   ******
     Z0 = (0,0)
     ITER = 0
     Z1 = STARTV
50    IF (ABS(Z1-Z0) .GE. EPS) THEN 
C     ++++++ Fortsätt iterera tills två efterföljande rötter ++++++
C     ++++++ är tillräckligt nära varandra.         ++++++
       ITER = ITER + 1
       IF (ITER .GT. MAX) THEN
C       ------  För många iterationer ==> Avbrott ------
         WRITE (6,*) 'För många iterationer.'
         WRITE (6,*) 'Senaste approximationen till roten är ',Z1
       GOTO 200
       ENDIF
       Z0 = Z1
       HORNER (N, A, B, Z0, F0, FPRIM0)
C       ++++++  NEWTON-RAPHSONS METOD         ++++++
       Z1 = Z0 - F0/FPRIM0
     GOTO 50
     ENDIF
C     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
100    WRITE (6,*) Z1, '     ',Iter
C     ****** Roten funnen. Dividera bort den och sök nästa rot ******
     N = N - 1
     FOR I = 0 TO N DO
       A(I) = B(I+1)
   GOTO 40
   ENDIF
200  END

   SUBROUTINE HORNER(N, A, B, Z, F, FPRIM)
******  Parametrarnas betydelse - se huvudprogrammet  ******
******  BI och CI hjälpvariabler.           ******

   INTEGER N, I
   COMPLEX A(1:10), B(0:10), Z, F, FPRIM, BI, CI

   BI = A(N)
   B(N) = BI
   CI = BI

   DO 60 I = N-1, 1, -1
       BI = A(I) + Z*BI
       CI = BI + Z*CI
       B(I) = BI
C      ++++++ BI = B(I) för beräkning av P(Z) ++++++
C      ++++++ CI för beräkning av P'(Z)   ++++++
60  CONTINUE

   F = A(0) + Z*BI
   FPRIM = CI

   RETURN
   END
******  SLUT HORNERS SCHEMA                ******

******  Programmet är komponerat av Ulla Ouchterlony 1984  ******
Kommentarer. Jag rekommenderar följande process vid lösningen av denna uppgift.
 1. Läs programmet och rätta de fel Du hittat.

 2. Kör programmet och se om det fungerar till belåtenhet.

 3. Om det ej fungerar, rätta de fel som Du hittat nu och gå till punkt 2. Om Du inte hittar något fel kompilerar Du om programmet med påslagen kontroll av odeklarerade variabler. Detta sker under vissa system med
          f77 -u lab2.f
          a.out
  
  Under moderna system, till exempel Fortran 90, lägger man i stället in satsen IMPLICIT NONE först i både huvudprogram och subrutin. Hos Absoft har -u en helt annan betydelse, jag har inte hittat motsvarande kommando under denna kompilator.

 4. Rätta de fel som Du hittat nu och gå till punkt 2. Om Du inte hittar något fel kompilerar Du nu om programmet med påslagen kontroll av fältindex. På vissa system kan detta ske med följande kommandon.
          f77 -C lab2.f
          a.out
  
  Under Absoft ger man istället f90 -Rb och vid Intel ifort ger man ifort -CB.

 5. Rätta de fel som Du hittat nu och gå till punkt 2.

 6. Om Du inte hittar felet, det blir till exempel fel resultat eller utskriften "segmentation error", så kan Du försöka med avlusaren eller debuggern. På de flesta UNIX-system startar Du denna med kommandot
     dbx a.out
  
  om Ditt kompilerade program heter a.out. Som första kommando ger Du run och kör sedan som vanligt. Eventuella fel under exekveringen kommer nästan ut i klartext! För att komma ut från debuggern skriver Du quit. Se även kapitel 17.

 7. När programmet fungerar börjar Du med att modifiera programmet till att kunna hantera indata även från fil.

 8. Hur man öppnar en fil framgår av avsnittet 8.1.

 9. Vid liststyrd inmatning av text bör texten inneslutas inom apostrofer (kräves på vissa system). Detta är obekvämt för användaren. Man bör därför i stället använda formatstyrd inmatning. Om man skall mata in ett tecken användes lämpligen FORMAT(A1), om det gäller 13 tecken användes lämpligen FORMAT(A13).

 10. Kom ihåg att en läs- eller skrivsats i en explicit DO-slinga alltid börjar med en ny post (ny rad). Om man har flera data på samma rad måste dessa därför läsas med samma lässats, varvid man kan använda en implicit DO-slinga, se avsnitt 7.5.

  Den explicita DO-slingan nedan kommer att skriva sju rader, var och en med ett värde av X

  	DO I = 1, 13, 2
  	  WRITE(*,*) X(I)
  	END DO
  

  Den implicita DO-slingan nedan kommer att skriva en rad med sju värden av X

   	WRITE(*,*) ( X(I), I = 1, 13, 2)
  

 11. Kom ihåg att eftersom Newton-Raphson bara är garanterat konvergent nära roten finns det ingen garanti för att det rättade programmet fungerar på godtyckliga indata.

 12. Enligt standarden skall komplexa tal skrivas med parentes om realdel och imaginärdel, även om imaginärdelen är noll, som i (1.0, 0.0). Vissa kompilator, bland annat Intel ifort tillåter att man i detta fall bara skriver realdelen enligt 1.0, varvid imaginärdelen automatiskt blir noll.

  Prova gärna om ditt system tillåter detta förenklade skrivsätt, men använd det då bara vid inmatning via tangentbordet och aldrig vid inmatning från fil (av portabilitetsskäl).

A 12.3 LABORATION 3

Fakultet och Bessel

Detta är laborationsuppgift nummer tre, och den består i att skriva två små program i programspråket Fortran.

Deluppgift a)

Skriv en funktion i Fortran med tillhörande huvudprogram för beräkning av fakulteten. Använd genomgående heltal. Skriv gärna huvudprogrammet så att det ber om ett värde på det heltal för vilket fakulteten önskas beräknad. Provkör och beräkna 10!

Deluppgift b)

Skriv ett program för tabellering av Bessel-funktionen J0(x). Använd därvid NAG:s Fortran 77 bibliotek eller NAG:s Fortran 90 bibliotek, (eller något motsvarande bibliotek) för att få tag på denna funktion. Skriv gärna huvudprogrammet så att det ber om det intervall för vilket funktionen önskas beräknad. Mata ut en tabell med x och J0(x) för x = 0.0, 0.1, ... 1.0. Se till att utmatningen ser snygg ut! Provkör!

Vid användning av NAG:s Fortran 77 bibliotek har man nytta av NAG User Notes, vilka beskriver de maskinspecifika delarna.

Aktuell Bessel-funktion i NAG-biblioteket heter S17AEF och har argumenten X och IFAIL och i denna ordning, där X är argumentet för Bessel-funktionen i enkel eller dubbel precision, och där IFAIL är en felparameter (heltal). Denna senare sättes lämpligen till 1 vid ingången och avläses vid återhoppet. Om den då är noll så är allt OK, om den är 1 så är argumentet för stort (till beloppet).

Om NAG-biblioteket är installerat på normalt vis länkar man in det med kommandot

    f77 prog.f -lnag
där prog.f är Ditt program.

Det är även tillåtet att använda NAG:s nya Fortran 90 bibliotek. Notera att funktionerna har andra namn i detta bibliotek (vår Bessel-funktion heter nag_bessel_j0). Du måste använda en eller flera moduler, till exempel

    USE nag_bessel_fun, ONLY : nag_bessel_j0
samt länka med
    f90 prog.f90 -lnagfl90
Felhanteringen är helt annorlunda i detta bibliotek, det finns ingen parameter IFAIL. Du kan därför överlåta felhanteringen till systemet, som automatiskt signalerar om något gått fel.

Om Du däremot använder Fortran 90 men Du fortfarande har NAG-biblioteket i Fortran 77 måste metod 2 från kapitel 15 användas, dvs man kompilerar och länkar in erforderliga bibliotek med ett implementationsberoende kommando, till exempel på Sun

    f90 prog.f -lnag -lF77
eller på DEC ULTRIX
    f90 prog.f -lnag -lfor -lutil -li -lots

På DEC UNIX är -lfor -lutil -lots tillgängliga, men inget av dem behövs.

Observera i vilken precision NAG-biblioteket finns på just Din maskin! Gör Du fel med precisionen blir resultatet oftast fullständigt galet.

Lokalt gäller att NAG-biblioteket ej finns på Sun-systemet vid MAI.

Deluppgift c)

Som ett alternativ till NAG-biblioteket har jag gjort i ordning en alternativ laborationsuppgift, som utnyttjar ett minibibliotek som jag själv gjort.

Skriv ett program för tabellering av Bosses funktionen Bo(x). Använd därvid biblioteket libbosse.a på kursbiblioteket. Skriv gärna huvudprogrammet så att det ber om det intervall för vilket funktionen önskas beräknad. Mata ut en tabell med x och Bo(x) för x = 0.0, 0.1, ... 1.0. Se till att utmatningen ser snygg ut! Provkör! Undersök även vad som händer vid argumenten + 800 och -900!

Aktuell Bosse-funktion heter BO och har argumenten X och IFAIL och i denna ordning, där X är argumentet för Bosse-funktionen i enkel eller dubbel precision, och där IFAIL är en felparameter (heltal). Denna senare sättes lämpligen till 1 vid ingången och avläses vid återhoppet. Om den då är noll så är allt OK, om den är 1 så är argumentet för stort, om den är 2 så är argumentet för litet. Denna felhantering är samma som hos NAG, om IFAIL är 0 vid ingången kommer programmet vid ett fel att stanna med en felutskrift från felhanteringsfunktionen, och aldrig komma tillbaks till Ditt program!

Om Bosses bibliotek är installerat på normalt vis länkar man in det med kommandot

    f77 prog.f -L$KURSBIB -lbosse 
där prog.f är Ditt program.

Om Du däremot använder Fortran 90 men Du fortfarande har Bosses bibliotek i Fortran 77 måste metod 2 från kapitel 15 användas, dvs man kompilerar och länkar in erforderliga bibliotek med ett implementationsberoende kommando, se ovan i deluppgift b). För att göra livet lättare har jag dock gjort även en Fortran 90 version av mitt bibliotek, vilket användes utnyttjande

    f90 prog.f90 -L$KURSBIB -lbosse90 
Anmärkning 1. Notera att på vissa system måste man kasta om ordningen på filkatalogen och biblioteket, som
    f90 prog.f90 -lbosse90 -L$KURSBIB

Anmärkning 2. Observera i vilken precision Bosses bibliotek finns på just Din maskin! Gör Du fel med precisionen blir resultatet oftast fullständigt galet.

Lokalt gäller att Bosses bibliotek är i dubbel precision på Sun-systemet.

A 12.4 LABORATION 4

Fakultet och Runge-Kutta

Detta är laborationsuppgift nummer fyra.

Deluppgift a)

Skriv en rekursiv funktion i Fortran 90 med tillhörande huvudprogram för beräkning av fakulteten. Provkör och beräkna 10! en gång till (jämför med laboration 3 a, även här i laboration 4 a skall heltal användas).

Deluppgift b)

Skriv ett program i Fortran 90 för lösning av ett system av ordinära differentialekvationer med Runge-Kuttas klassiska metod. Givet är systemet
    y'(t) = z              y(0) = 1
    z'(t) = 2*y*(1+y^2) + t*sin(z)   z(0) = 2
Beräkna en approximation till y(0.2) genom att använda steglängden 0,04. Upprepa med steglängderna 0,02 och 0,01. Låt respektive derivata-funktioner finnas som interna (lokala) funktioner (à la Fortran 90). Det är således ej tillåtet att använda vanliga (externa) funktioner. Startvärden på t, y och z skall ges interaktivt, liksom steglängden h.

Notera att det av mig införda förbudet att i just denna laboration använda externa funktioner försvårar användning av underprogram för utförande av Runge-Kutta stegen. Enda syftet med detta förbud är att tvinga till övning i lokala funktioner.

Formlerna för Runge-Kutta vid system finns här!

A 12.5 LABORATION 5

Linjärt ekvationssystem och filhantering

Detta är laborationsuppgift nummer fem. Den består i att självständigt i Fortran 90/95 skriva ett huvudprogram och ett antal underprogram, samtliga i dubbel precision, för att lösa ett vanligt förekommande beräkningsproblem. Problemet går ut på att lösa ett linjärt ekvationssystem Ax = b, utnyttjande en färdig rutin för det numeriska arbetet. Minst två laborationstillfällen åtgår normalt för att lösa denna uppgift på ett tillfredsställande sätt.

Kommentarer:

Det första underprogrammet LASMAT skall interaktivt läsa in flyttalsvärdena i en kvadratisk matris. Programmet skall fråga efter dimension samt ge användaren möjlighet att individuellt mata in enbart de värden som är skilda från noll. Därefter skall programmet lagra undan den fulla matrisen (den eventuella glesa egenskapen får inte utnyttjas vid lagringen) på en fil utnyttjande maximal noggrannhet och minimalt lagringsutrymme. Underprogrammet skall fråga användaren efter namnet på filen, men filtypen skall vara .mat. Användaren får ej ge filtypen.

Kommentarer till LASMAT:

Det andra underprogrammet LASVEK skall interaktivt läsa in flyttalsvärdena i en vektor. Programmet skall fråga efter dimension samt ge användaren möjlighet att individuellt mata in enbart de värden som är skilda från noll. Därefter skall programmet lagra undan den fulla vektorn (den eventuella glesa egenskapen får inte utnyttjas vid lagringen) på en fil utnyttjande maximal noggrannhet och minimalt lagringsutrymme. Underprogrammet skall fråga användaren efter namnet på filen, men filtypen skall vara .vek. Användaren får ej ge filtypen.

Det tredje underprogrammet MATIN läser en matris från filen med angivet namn och lagrar den så att den är tillgänglig i det anropande programmet. Användaren får ej ge filtypen.

Det fjärde underprogrammet VEKIN läser en vektor från filen med angivet namn och lagrar den så att den är tillgänglig i det anropande programmet. Användaren får ej ge filtypen.

Det femte underprogrammet MATUT skriver ut en matris på papper (via en fil), med rader och kolumner på normalt sätt om dimensionen är högst 10, och på ett begripligt sätt annars. Radskrivarens 132 positioner i bredd skall utnyttjas väl. Notera att godtyckliga flyttal skall kunna skrivas ut. Utskrift på papper sker normalt via en fil, som sedan skrives ut med ett lpr under UNIX eller motsvarande kommando under Windows.

Det sjätte underprogrammet VEKUT skriver ut en vektor på papper (via en fil), helst dock i transponerad (radvis) form. Notera att det finns både högerled och lösning att skriva ut! Man behöver därför komplettera denna rutin med information om vilken vektor som skrives ut.

Det sjunde underprogrammet LOS löser ekvationssystemet genom att anropa den givna rutinen LOES_LIN_EKV_SYSTEM, som är i dubbel precision. Denna rutin får ej ändras och får ej heller läggas in i en modul.

Ett obligatoriskt testexempel är följande (med en 3 x 3 matris)

		 33	 16	 72			-359
	A =	-24	-10	-57		b =	 281
		 -8	 -4	-17			 85

Ett annat obligatoriskt testexempel är följande (med en 4 x 4 matris)

         2  3  0  0            1
         0  0  1,8 10,1           11
	A =                   b =	 
         0,2 4,3  5  0            42
         0  0,8  7  7           109

Inlämning skall ske av fullständig programlistning, körexempel med gles matris, resultatutskrift av matris med dimensionerna 3, 4, 10 och 12.

labb5: huvud.o lasmat.o lasvek.o matin.o vekin.o \
        matut.o vekut.o los.o loes.o
    f90 -o labb5 huvud.o lasmat.o lasvek.o matin.o vekin.o \
        matut.o vekut.o los.o loes.o
huvud.o: huvud.f90
    f90 -c huvud.f90
lasmat.o: lasmat.f90
    f90 -c lasmat.f90
lasvek.o: lasvek.f90
    f90 -c lasvek.f90
matin.o: matin.f90
    f90 -c matin.f90
vekin.o: vekin.f90
    f90 -c vekin.f90
matut.o: matut.f90
    f90 -c matut.f90
vekut.o: vekut.f90
    f90 -c vekut.f90
los.o: los.f90
    f90 -c los.f90
loes.o: loes.f90
    f90 -c loes.f90
Ovanstående utnyttjas på så sätt att man flyttar filen makefile till aktuell area och när man vill kompilera skriver man make i terminalfönstret. Då kompileras enbart de filer som ändrats sedan föregående make (eller alla om det är första gången), samt länkas alla programenheterna samman till ett körklart program, i detta fall med namnet labb5. Om man har valt andra filnamn än ovan måste naturligtvis filen makefile justeras.

I princip fungerar make så att om det som står efter kolon har en senare tidsmarkering än det som står före, så utföres den påföljande raden. Det finns en bok som beskriver make.

Anm. Bakåtstrecket \ markerar fortsättningsrad i UNIX.

Den rutin LOES_LIN_EKV_SYSTEM som skall användas i dubbel precision ligger på kursbiblioteket i enkel precision under namnet loes1.f90, och i dubbel precision under namnet loes.f90 och ser ut som följer.

SUBROUTINE LOES_LIN_EKV_SYSTEM(A, X, B, FEL)
    IMPLICIT NONE
    ! Fältdeklarationer
    DOUBLE PRECISION, DIMENSION (:, :), INTENT (IN) :: A
    DOUBLE PRECISION, DIMENSION (:),  INTENT (OUT) :: X
    DOUBLE PRECISION, DIMENSION (:),  INTENT (IN) :: B
    LOGICAL, INTENT (OUT)              :: FEL

    ! Arbetsarean M är A utvidgad med B
    DOUBLE PRECISION, DIMENSION (SIZE (B), SIZE (B) + 1) :: M
    INTEGER, DIMENSION (1)                :: MAX_LOC
    DOUBLE PRECISION, DIMENSION (SIZE (B) + 1)      :: TEMP_ROW 
    INTEGER                       :: N, K
 
    ! Initiera M
    N = SIZE (B)
    M (1:N, 1:N) = A
    M (1:N, N+1) = B

    ! Triangulariseringsfas
    FEL = .FALSE.
    TRIANG_SLINGA: DO K = 1, N - 1
        ! Pivotering
        MAX_LOC = MAXLOC (ABS (M (K:N, K)))
        IF ( MAX_LOC(1) /= 1 ) THEN
          TEMP_ROW (K:N+1 ) = M (K, K:N+1)
          M (K, K:N+1) = M (K-1+MAX_LOC(1), K:N+1)
          M (K-1+MAX_LOC(1), K:N+1) = TEMP_ROW (K:N+1)
        END IF

        IF (M (K, K) == 0.0D0) THEN
            FEL = .TRUE.   ! Singulär matris A
            EXIT TRIANG_SLINGA
        ELSE
            TEMP_ROW (K+1:N) = M (K+1:N, K) / M (K, K)
            M (K+1:N, K+1:N+1) = M (K+1:N, K+1:N+1) &
              - SPREAD( TEMP_ROW (K+1:N), 2, N-K+1) &
              * SPREAD( M (K, K+1:N+1), 1, N-K)
            M (K+1:N, K) = 0 ! Dessa värden används ej
        END IF
    END DO TRIANG_SLINGA

    IF (M (N, N) == 0.0D0) FEL = .TRUE. ! Singulär matris A

    ! Återsubstitution
    IF (FEL) THEN
      X = 0.0D0
    ELSE
      X (N) = M (N, N+1)/ M (N, N)
      DO K = N-1, 1, -1
       X (K) = M (K, N+1) - SUM (M (K, K+1:N) * X (K+1:N))
       X (K) = X (K) / M (K, K)
      END DO
    END IF

END SUBROUTINE LOES_LIN_EKV_SYSTEM

Anm: Rutinen ovan utnyttjade i en tidigare version summation av tomma vektorer, dvs i princip SUM(vektor(N+1:N)), där vektorn är dimensionerad att ha högst N element, dvs vi har indexöverskridande. Regeln för summationsrutinen SUM är att i sådant fall (på grund av att summation baklänges är begärd) att summera inget element, och således få värdet noll. Jämför med DO-slingan baklänges. Om man kompilerar med indexkontroll, till exempel med f90 -C loes.f90 erhålles naturligtvis felutskrift om otillåtet index vid exekvering. Indexkontroll kan därför ej användas framgångsrikt av den tidigare versionen:

    IF (FEL) THEN
      X = 0.0D0
    ELSE
      DO K = N, 1, -1
       X (K) = M (K, N+1) - SUM (M (K, K+1:N) * X (K+1:N)) 
!       Ovanstående summation är tom om K = N
       X (K) = X (K) / M (K, K)
      END DO
    END IF

Laboration 5, Deluppgift a)

Detta är laboration nummer 5 som ovan, men kravet är dessutom att utnyttja pekare vid deklarationen av fältet för matrisen, i enlighet med metoden i avsnitt 4.3.2.

Laboration 5, Deluppgift b)

Detta är laboration nummer 5 som ovan, men kravet är dessutom att utnyttja en modul med ett allokerbart och sparat fält vid deklarationen av fältet för matrisen, i enlighet med metoden som nämns sist i avsnitt 4.3.2 och illustreras i ett exempel. Det är inte tillåtet att använda pekare.

Laboration 5, Deluppgift c)

Detta är laboration nummer 5 som ovan, men i stället för att utnyttja den där givna rutinen loes.f90 för lösning av ekvationssystemet skall valfri rutin från NAG-biblioteket i Fortran 77 utnyttjas. NAG:s Webb plats kan utnyttjas, NAG Fortran Library.

Man länkar normalt med

    f90 prog.f90 -lnag

När NAG-biblioteket är kompilerat med Fortran 77, måste ibland metod 2 från kapitel 15 användas, dvs man kompilerar och länkar in erforderliga bibliotek med ett implementationsberoende kommando. Försök dock gärna först utan några extra bibliotek.

Vid deklarationen av fältet för matrisen är det i detta fall valfritt att utnyttja någon av metoderna i a) och b) ovan, dvs utnyttjande antingen en pekare eller en modul med allokerat och sparat fält, eller eventuellt att hitta en egen fungerande metod.

Vid eventuell användning av makefile måste denna naturligtvis justeras.

Laboration 5, Deluppgift d)

Detta är laboration nummer 5 som ovan, men i stället för att utnyttja den där givna rutinen loes.f90 för lösning av ekvationssystemet skall valfri rutin från NAG-biblioteket i Fortran 90 utnyttjas. NAG:s Webb plats kan utnyttjas, NAG fl90 and FL90plus Libraries.

Man länkar normalt med

    f90 prog.f90 -lnagfl90

Vid deklarationen av fältet för matrisen är det i detta fall valfritt att utnyttja någon av metoderna i a) och b) ovan, dvs utnyttjande antingen en pekare eller en modul med allokerat och sparat fält, eller eventuellt att hitta en egen fungerande metod.

Vid eventuell användning av makefile måste denna naturligtvis justeras.

Laboration 5, Deluppgift e)

Detta är laboration nummer 5b som ovan, men dessutom gäller att förbudet att utnyttja den glesa egenskapen hos matrisen hävs. I stället är det nu ett krav att utnyttja den glesa egenskapen hos matrisen, men bara i underprogrammen LASMAT och MATIN. Detta kan ske som i kapitel 10, avsnitt 5 med datatypen NONZERO. Filen (matrisen) skall nu lagras med filtypen .gls, även nu utnyttjande maximal noggrannhet och minimalt lagringsutrymme.

A 12.6 LABORATION 6

Fakultet

Detta är laborationsuppgift nummer sex, och den består i att skriva ett antal varianter av ett program för beräkning av fakulteten.

Skriv en funktion i Fortran med tillhörande huvudprogram för beräkning av fakulteten. Skriv gärna huvudprogrammet så att det ber om värden på de heltal för vilket fakulteten önskas beräknad. Provkör med olika heltal som indata.

 1. Använd genomgående heltal i funktionen. Notera vilket som är det största heltal som fungerar!
 2. Använd nu flyttal REAL i funktionen, inargumentet skall dock behållas som heltal. Notera vilket som är det största heltal som fungerar! Det finns nu två svar, dels det största tal som ger helt rätt resultat, dels det största som ger approximativt rätt svar. Man kan även behöva skilja på exakt rätt svar i binär form eller i decimal form!
 3. Upprepa med flyttal i dubbel precision. DOUBLE PRECISION i funktionen.
 4. Upprepa med flyttal i fyrdubbel precision, om du har tillgång till detta.

A 12.7 LABORATION 7

Bessel-funktionen

Detta är laborationsuppgift nummer sju, och den består i att skriva ett program för beräkning av Bessel-funktionen J0(z), se även "Beta", Råde och Westergren (1998), sid 266.

Besselfunktioner är lösningar till Bessels differentialekvation

som har fått sitt namn efter Friedrich Wilhelm Bessel (1784 - 1846), som var den förste att studera lösningarna till dem som ett led i hans forskning inom celest mekanik. Konstanten v anger det man kallar ordningen hos ekvationen. Man kan visa att i fallet v = 0 utgör potensserien

en av de linjärt oberoende lösningarna, den betecknas J0(z).

Potensserien är konvergent i hela det komplexa talplanet, men på grund av att kancellation kan uppträda nöjer vi oss med beräkning på skivan | z | <= 1.

Uppgiften är nu att i Fortran skriva en funktion i enkel precision som beräknar J0(z) för sådana argument, och som ser till att varna användaren om argumentet blir för stort (till beloppet), men utan att använda extra in- eller utargument.

Vidare skall funktionen skrivas så att den är generisk, det vill säga en version för komplexa argument och en för reella argument, aktuell version väljes automatiskt. Lämpligt avbrottsvillkor vid summationen är då den tillkommande termen inte ger något ytterligare bidrag till summan. Funktionen skall läggas i en modul, som användes av nedan nämnda huvudprogram.

Skriv ett huvudprogram som använder funktionen för att generera en tabell över J0(z) på de tre linjerna Re(z) = -0,5; Re(z) = +0,5 och Im(z) = 0 med en lämplig stegning.

Program och körningsresultat skall redovisas.

Laboration 7 b innebär att komplettera programmet till att inte bara klara enkel precision, utan även dubbel och fyrdubbel. Programmet skall bestå av modul(er) och ett huvudprogram, inga andra programenheter.

A 12.8 LABORATION 8

Runge-Kutta

Detta är laborationsuppgift nummer åtta, och den består i att skriva ett program i Fortran för lösning av ett system av ordinära differentialekvationer med Runge-Kuttas klassiska metod. För systemet nedan, där ett streck över en bokstav markerar att det är en vektor,

lyder Runge-Kuttas metod

         
         

Uppgiften är att skriva en subrutin med inparametrarna tn, yn, h och f samt utparametrarna tn+1 och yn+1. Här är y en vektor och f(t,y) en vektorvärd funktion av det skalära argumentet t och vektorn y.

Tillämpa ditt program på två valfria av nedanstående tre problem! Beräkna approximationer till y(0.2) genom att använda steglängderna h = 0,04; 0,02 och 0,01. Gör gärna dessutom en manuell Richardson-extrapolation.

         

                     

         

                 

         

Program och körningsresultat skall redovisas.

Kommentarer:

A 12.9 LABORATION 9

Egna datatyper

Del 1.

Skriv ett program som definierar två datatyper. Den första innehåller relevant personinformation, som tilltalsnamn, förnamnsinitial, efternamn, kön, ålder, yrke, och övrigt som Du finner lämpligt. Den andra innehåller en adress i lämplig form. Lagra dina egna data i dessa datatyper och skriv ut på ungefär följande sätt
Mitt namn är Bo G. Einarsson. Jag är en 65 år gammal manlig
politiker, och jag bor på Ekholmsvägen 249 i Linköping.

Del 2.

Använd dessa två datatyper för att skapa en ny datatyp "familj", som innehåller namnen på fader, moder och två barn, och deras gemensamma adress. Skapa test-data (helst fiktiva) och skriv ut en familjesammanfattning. Notera speciellt problemet med avstavning och ny rad!

Anmärkning:

Egendefinierade datatyper diskuteras i bokens avsnitt 10.5, 12.2, 14.4.2 och A 3.12.

Du får använda en statisk största längd på alla textsträngar. Textsträngar med variabel längd är ett speciellt tillägg till Fortran, se referensen i avsnitt 6.5. Vid utmatning får däremot inte onödigt många blanka skrivas ut. Funktionen LEN_TRIM ger längden av en textsträng utan eventuell(a) avslutande blank(a).

Du får vidare antaga att tilltalsnamnet är första förnamnet och att det bara finns ett extra förnamn vars initial skall med.

Program och körningsresultat skall redovisas.

A 12.10 LABORATION 10

Egen sinus

Skriv ditt eget program i form av en funktion för beräkning av sinus-funktionen för små värden på beloppet av argumentet X, dvs för -pi/2 < x < pi/2. Använd Maclaurin-serier. Önskad noggrannhet skall anges som ett frivilligt andra argument enligt MIN_SIN(X, NOGR=Y). Precisionen skall kunna vara enkel, dubbel, eller fyrdubbel. Funktionen skall skrivas generisk.

Om det andra argumentet saknas skall en lämplig noggrannhet väljas!

Skriv ett testprogram och jämför med den inbyggda SIN(X). Precisionen skall kunna vara enkel, dubbel, eller fyrdubbel.

Utvidga programmet till att klara godtyckliga reella värden på X, men i detta fall utan samma krav på noggrannheten.

A 12.11 LABORATION 11

Instabil algoritm

Denna laboration analyserar en instabil algoritm. Skriv ett program för att beräkna integralerna I0, I1, ... ,I20, där
  In = Integral från 0 till 1 av x^n exp(-x) dx
med rekursionsformeln
  I0 = 1 - 1/e

  In = -1/e + n In-1   (n = 1, 2, 3, ...)
Skriv programmet så att det använder antingen enkel eller dubbel precision, beroende på hur modulen som definierar precisionen ser ut.

Betrakta resultatet och jämför med enkla analytiska uppskattningar!

Det finns ett tricks för att beräkna dessa integraler korrekt! Minns du det? Om man startar med ett begynnelsevärde med sex signifikanta siffror kan vi få ett nonsensresultat. Om vi däremot startar med ett värde med inga signifikanta siffror kan vi få sex signifikanta siffror i resultatet! Skriv även detta program!

A 12.12 LABORATION 12

Intervallaritmetik

I kompilatorn från Sun finns ett inbyggt system för intervallaritmetik. Ett exempel på användning av Newtons metod finns i kursbiblioteket på filen ia_newton.f90.

Din uppgift är att modifiera detta program till att bestämma samtliga nollställen till funktionen

f(x) = exp(-10x2) + cos(pi*x)

i intervallet [-10; 10]. Använd därefter den metodoberoende feluppskattningen till att verifiera de två till beloppet minsta rötterna.

Kompilering sker med kommandot

f95 -xia fil.f90
för att få med Sun:s tillägg för intervallaritmetik. Ytterligare information finns på Sun:s sida.

Jag rekommendar att noggrannhetsparametrarna f_eps och root_eps sänks från nuvarande 10-5 till högst 10-10.

A 12.13 LABORATION 13

Binär stjärna

Ljusstyrkan hos en binär stjärna varierar på följande sätt. Vid tiden t = 0 är dess magnitud 2,5, och den förblir vid denna nivå till t = 0,9 dagar. Dess magnitud är sedan bestämd av formeln
 3,355 - ln(1,352 + cos(pi(t-0,9)/0,7))
till t = 2,3 dagar. Dess magnitud är sedan 2,5 till t = 4,4 dagar, och bestäms sedan av formeln
 3,598 - ln(1,998 + cos(pi(t-4,4)/0,4))
till t = 5,2 dagar. Dess magnitud är sedan 2,5 till t = 6,4 dagar, efter vilket cykeln upprepas med en period av 6,4 dagar.

Skriv en funktion som har tiden t som indata och ljusstyrkan (magnituden) vid denna tidpunkt som utdata. Skriv ett huvudprogram som plottar ljusstyrkan som en funktion av tiden för intervallet t = 0 till t = 25 dagar.

Om du saknar tillgång till plottning i Fortran kan du i stället använda ett annat paket för detta, till exempel MATLAB eller gnuplot. Lite information om hur man utnyttjar MATLAB för plottning finns i slutet av beskrivningen av labb 16.

Anm. Exemplet kan förefalla löjligt, men strålningen från stjärnan Algol (sic!) har faktiskt ett liknande utseende, periodisk med 68 h 50 min, se figur 40 i boken "Big Bang" av Simon Singh! Engelsk pocket ISBN 0-00-715252-3. Svensk inbunden ISBN 91-7343020-X.

A 12.14 LABORATION 14

Logisk funktion med textsträngs-argument

Skriv en logisk funktion som har två textsträngs-argument av typ CHARACTER, och som returnerar värdet .TRUE. om det andra argumentet finns i det första, och .FALSE. i annat fall. Således, om funktionen kallad WITHIN anropas med
  WITHIN("Jag testar", "test")
skall .TRUE. returneras, medan
  WITHIN("Jag testar", "Test")
skall returnera .FALSE.

Använd gärna en eller flera av de inbyggda ("intrinsic") funktionerna!

Testa din funktion med ett huvudprogram som har inmatning av textsträngar från tangentbordet och använder resultatet av funtionen för att ge en av följande utskrifter

  Frasen 'test' finns i "Jag testar"

  Frasen 'Test' finns inte i "Jag testar"

A 12.15 LABORATION 15

Skalär och vektor-produkter

Skriv två generiska funktioner för skalärprodukten och vektorprodukten av två tre-dimensionella vektorer. Som argument skall flyttal i enkel, dubbel eller fyrdubbel precision accepteras, men för enkelhets skull bara samma typ vid ett specifikt anrop.

Använd dessa för att skriva en tredje generisk funktion som beräknar den skalära trippel-produkten, definierad som

  [abc] = a . (b x c)
 

Skriv sedan ett huvudprogram som läser in de tre vektorerna a, b och c och som skriver ut skalärprodukten a . b och vektorprodukten b x c samt den skalära trippelprodukten [abc].

Testa på följande vektorer:

  a = ( 1 10 20 )T

  b = ( 5 8  9 )T

  c = ( 12 36 108 )T
 
och
  a = ( 1 sqrt(2) sqrt(3) )T

  b = ( 5  8    9 )T

  c = ( 2  3    8 )T
 
där sqrt betyder kvadratroten.

Anm. Vektorprodukten definieras av

  c = a x b

  c1 = a2 b3 - a3 b2 
  c2 = a3 b1 - a1 b3 
  c3 = a1 b2 - a2 b1
 

A 12.16 Laboration 16

Ekologisk differentialekvation

I denna laboration skall vi betrakta ett system av andra ordningen av differentialekvationer av första ordningen. Systemet liknar uppgift 10.15 i "Numeriska beräkningar - en exempelsamling", det ekologiska problemet med harar, bytesdjur, och rävar, rovdjur.

  u'(t) = u(t)·[A - 0.1·v(t)] + 0.015·t,   u(0) = alfa

  v'(t) = v(t)·[0.02·u(t) - 1] + 0.0075·t,  v(0) = beta 

 

Samtliga storheter är normaliserade, varför den verkliga tidsskalan är okänd, vi kan dock kalla tidsenheten för år. Vi betecknar antalet harar med u(t) och antalet rävar med v(t). Tänk Dig gärna antalen som tusental!

Lösning av detta system av differentialekvationer skall programmeras i Fortran, utnyttjande Runge-Kuttas metod och dubbel precision. Förutom beräkning av antalet harar och rävar skall programmet beräkna det fel i respektive antal som beror på att parametern A inte är exakt 1 utan i stället 1 + dellta. Själva beräkningen skall ske med A = 1 och dellta = 0.02. Aktuell formel blir analog till den i svaret till 10.15 b, dvs (kolla den gärna):


  DELTAun+1 = [1 + h·(1 - 0.1·vn)]·DELTAun - 0.1·h·un·DELTAvn + h·un·dellta

  DELTAvn+1 = [1 + h·(0.02·un - 1)]·DELTAvn + 0.02·h·vn·DELTAun

  DELTAu0 = 0		
  DELTAv0 = 0
  dellta = 0.02

 

Den avser egentligen Eulers metod, men Du får använda den här vid felberäkningen, för att minska programmeringsarbetet.

Anmärkning: Att jag kallat felet ovan för dellta beror på att delta är ett reserverat namn vid fixpunktsaritmetik i Ada.

Din uppgift är att köra programmet med två val av startvärdena alfa (antalet tusental harar vid starttidpunkten) och beta (antalet tusental rävar vid starttidpunkten). Dessa skall båda väljas mellan 20 och 30.

Gör två körningar, och välj ett lämpligt värde på steglängden h. Du skall i båda fallen gå från t = 0 till t = 50.

För varje fall skall Du plotta vardera u ± DELTAu och v ± DELTAv som funktion av t. Dessutom skall Du separat plotta v som funktion av u. Den senare plotten kallas fasplanet.

Plottningen kan ske antingen direkt i Fortran (kräver i så fall tillgång till plottrutiner), eller genom att Fortran-programmet genererar en fil som kan utnyttjas av Matlab (eller gnuplot) för plottning. Man kommer åt till exempel den andra kolumnen av en matris y genom att skriva y(:,2). En möjlighet är att skriva ut t, u, v, DELTAu och DELTAv som fem separata vektorer, som klistras (målas) in i Matlab efter till exempel x = [, avsluta med ]. Alternativt kan man i Fortran skapa en fil med namnet filnamn.m som innehåller erforderlig matris eller vektorer och som kan hämtas in i Matlab med kommandot filnamn där. Som vanligt är det lämpligt att undvika filnamn som användes för olika funktioner i Matlab!

Kommandot load filnamn.mat arbetar däremot normalt med binära filer som har filändelsen .mat och passar bäst ihop med filer skapade i Matlab med kommandot save filnamn.mat. Kommandot load filnamn.txt fungerar däremot utmärkt i vårt fall.

Fall 1.

Hur varierar antalet harar och rävar i förhållande till varandra?
   alfa =             beta =

 


 


Fall 2.

Hur varierar antalet harar och rävar i förhållande till varandra?
   alfa =             beta =

 


 


 

Fall 3.

Vad händer om man byter tecken på de båda termerna 0.015·t och 0.0075·t?

 


 


 

Fall 4.

Vad händer om man helt tar bort de båda termerna 0.015·t och 0.0075·t?

 


 


 

Parameteröverföring Innehåll Editorer


Senast modifierad: 29 maj 2014
boein@nsc.liu.se