Appendix 2. Sammanställning över Fortran 77 satser

A 2.0 Inledning

De satser som jag ej rekommenderar har markerats med en myntsymbol ¤, i allvarliga fall till och med två ¤¤.

Nu finns faktiskt en HTML version av Fortran 77 standarden tillgänglig!

A 2.1 Deklarationer av programenheter

  PROGRAM   Huvudprogram
  FUNCTION  Funktion, FUNCTION kan föregås av 
        någon av nedanstående deklarationer 
        av variabler, utom IMPLICIT.
  SUBROUTINE Subrutin
¤¤ ENTRY    Extra ingång i underprogram.
¤  BLOCK DATA Gemensamma data, vilka delvis har 
        initialvärden.

A 2.2 Deklarationer av variabler

¤  IMPLICIT IMPLICIT REAL (A-H,O-Z), INTEGER (I-N)
       är skönsvärde. Satsen kan användas för
       att låta variabler med viss begynnelsebokstav
       få viss typ, jämför Appendix 4, avsnitt 5.

  IMPLICIT NONE  Ej standard men bra, finns i Fortran 90,
          ger "Pascal-konvention", dvs
          att alla variabler måste deklareras.
          På Sun och DEC kan motsvarande funktion
          även erhållas med väljaren -u
          i kompileringskommandot.
  INTEGER
  REAL
  DOUBLE PRECISION
  COMPLEX
  LOGICAL
  CHARACTER 

A 2.3 Ytterligare specifikationer

  DIMENSION  Kan även ges direkt i typdeklarationen, 
         liksom i COMMON.
¤¤ COMMON    Gemensam lagringsarea för variabler som 
         finns i flera programenheter.
¤¤ EQUIVALENCE Gemensam lagringsarea för flera
         variabler i samma programenhet.
  PARAMETER  Gör om variabeln till en konstant med 
         ett visst värde.
  EXTERNAL   Talar om att ett variabelnamn svarar mot
         en extern funktion eller underrutin.

  INTRINSIC  Talar om att ett variabelnamn svarar
         mot en inbyggd funktion.
  SAVE     Sparar värden mellan återhopp från och 
         nytt inhopp i underprogram.
¤  DATA     Sätter begynnelsevärden på variabler.

A 2.4 Exekverbara hoppsatser

  GOTO snr1 
         Hopp till satsnummer snr1 (Vanlig hoppsats).

¤  GOTO (snr1, snr2, snr3), heltalsuttryck
         Styrd hoppsats, om heltalsuttrycket
         är 1, 2, eller 3 sker hopp till
         satsnummer snr1, snr2, respektive snr3
         (godtyckligt antal snr tillåtna)

¤¤ GOTO satsnummervariabel, (snr1, snr2, snr3)
         Tilldelad hoppsats, hopp sker till det
         satsnummer som svarar mot 
         satsnummervariabeln.
         (godtyckligt antal snr tillåtna).

¤¤ GOTO satsnummervariabel
         Tilldelad vanlig hoppsats (hybrid).

¤¤ ASSIGN snr TO satsnummervariabel
         En satsnummervariabel kan ej tilldelas
         med en vanlig tilldelningssats 
         (heltalsvariabel = heltalsuttryck) 
         utan endast med ASSIGN. 
         Den kan sedan användas både i tilldelad
         hoppsats och i vanlig hoppsats, samt 
         även i samband med FORMAT.

¤  IF (numeriskt_uttryck) snr1, snr2, snr3 
         Aritmetiskt hoppvillkor, hopp till satsnummer
          snr1 om uttrycket är negativt
          snr2 om uttrycket är noll
          snr3 om uttrycket är positivt
         Kallas aritmetisk IF-sats.

A 2.5 Exekverbara andra satser

  IF (logiskt_uttryck) sats
         Villkorssats, om det logiska uttrycket
         är sant så utföres satsen, annars hoppar
         man direkt till nästa sats. Satsen får
         vara en vanlig tilldelningssats eller en
         vanlig hoppsats eller ett anrop av
         en underrutin. Kallas "logisk IF-sats".

  IF (logiskt_uttryck) THEN  ! Fullständig alternativsats.
                 
         satsföljd1 ! Varianter utan ELSE-del,
                 ! liksom kapslade med ELSE
    ELSE           ! ersatt med 
                 ! ELSE IF (log_uttr) THEN
         satsföljd2 ! finns även.
                
    END IF

  CONTINUE   Fortsättningssats, gör inget.
         Rekommenderas för snygg avslutning av
         DO-slingan.

  STOP     Avslutningssats, avbryter exekveringen.

  END     Avslutningssats, avbryter kompileringen
         av programenheten, samt även
         exekveringen om man befinner sig där i
         huvudprogrammet. Om ett END påträffas
         under exekvering av ett underprogram sker
         i stället återhopp till den anropande 
         programdelen.

¤  PAUSE    Paussats, avbryter exekveringen 
         tillfälligt (implementationsberoende).

  DO snr numerisk_variabel = var1, var2, var3
         DO-slinga
¤        Flyttal tillåtes tyvärr som variabler
         i DO-slingor.

A 2.6 In/utmatningssatser

  OPEN     Öppna fil ! Öppna en fil innan
              ! programmet kan använda den.
                 
  CLOSE    Stänga fil ! En fil som ej har
              ! stängts kan vara 
              ! omöjlig att läsa!
  READ     Inläsning
  WRITE    Utmatning
¤  PRINT    Tidigare utmatning till radskrivaren,
         numera synonym till WRITE 
         (implementationsberoende)
  INQUIRE   Förfrågan om fil-status
  REWIND    Återspola en fil till början
  BACKSPACE  Återspola en fil en post
  ENDFILE   Markera filslut
  FORMAT    Fortrans specialitet (se nedan)

A 2.7 Anropssatser

  CALL     Anropa en underrutin
  fnktn    En funktion anropas genom att bara ge
         funktionsnamnet
  RETURN    Återhopp från underprogram 
         (underrutin eller funktion)

A 2.8 FORMAT-bokstäverna

           Exempel

  Heltal    I  I5   5 positioner reserveras.
  Flyttal   F  F8.3  8 positioner, varav
              3 för decimalerna.
         E  E14.6 14 positioner, varav
              6 för decimalerna,
              4 för exponenten,
              1 för tecken,
              1 för inledande nolla,
              1 för decimalpunkt, samt
              1 för inledande blank.
         D D28.12  Som E fast för dubbel-
              precisionstal.
         G G14.6  Som F om talet ryms i 
              fältet, annars som E.

  Komplexa tal      Som par av flyttal.
  Logiska   L

  Textsträng A A7  Exempel (7 bokstäver ryms i A7)
              
            '  '  'Exempel'
¤            nH   7HExempel  Hollerith-konstant

  Positionering  Tn   n positioner från början
          TLn   n positioner åt vänster
          TRn   n positioner åt höger
          nX   n positioner åt höger
¤  Ej ny rad    $    Användes då man vill göra
              inmatning i direkt
              anslutning till utmatning
              Ej standard! Ej Fortran 90!
  Avbryt     :    Om listan är slut avbryts 
              formatet här.
  Ny post     /    Normalt ny rad
  Binär   B      Ej standard men Fortran 90
  Oktal      O    Ej standard men Fortran 90
  Hexadecimal   Z    Ej standard men Fortran 90

A 2.8.1 Behandling av tecken och blanka

Utmatning SP + skrives ut SS + skrives ej ut S Standard (normalt SS) Inmatning BZ Blanka tolkas som noll BN Blanka nonchaleras
BN är standard under ULTRIX, under hålkortseran var BZ standard. Jämför BLANK='ZERO' respektive 'NULL' i OPEN-satsen, se avsnitt 8.1.1.

OBS: S, SP, SS, BN och BZ gäller formatet ut, eller till dess en ny av samma slag uppträder.

A 2.8.2 Skalning av variabler

  Skalfaktor   kP
Inmatning:
Vid exponent, ingen verkan;
Utan exponent multipliceras talet med 10**(-k) före tilldelning, dvs ändring av värdet.
Utmatning:
Vid exponent multipliceras mantissan med 10**k och exponenten reduceras med k, dvs oförändrat värde;
Utan exponent multipliceras talet med 10**k före utskrift, dvs ändring av värdet. OBS: kP gäller formatet ut, eller till dess en ny uppträder. Skalning kP är bra på E-format, för då undvikes att den inledande siffran är noll och därigenom erhålls mer information. Skalning kP är katastrof på F-format, men den var dock intressant på hålkortstiden.

A 2.8.3 Tillägg i Fortran 90 beträffande FORMAT-bokstäverna

Man kan nu ersätta E som markering för utmatning i exponentiell form med ES och får då en naturvetenskaplig (Scientific) form med utmatning av en siffra skild från noll före decimalpunkten. Om man i stället använder EN får man en teknisk (ENgineering) form med en till tre siffror före decimalpunkten och exponent delbar med tre. Om det utmatade värdet är noll erhålles samma utmatning från ES och EN som från E.

En annan utvidgning är att FORMATen I, B, O och Z kan skrivas Iw.m, Bw.m, Ow.m och Zw.m, där w är den vanliga fältbredden, medan det valfria tillägget m indikerar ett minimalt antal siffror, med ledande nollor om så erfordras.

A 2.8.4 Tillägg i Fortran 95 beträffande minimalt fält vid utmatning

För att erhålla ett maximalt utnyttjande av antalet positioner är det nu möjligt att enbart ge det eventuella antalet decimaler och inte hela fältbredden vid formaten B, F, I, O och Z. Exempel är I0 och F0.6. Det blir naturligtvis inte ett fält med noll tecken, utan ett med lagom många tecken.

Fortran och Pascal Innehåll Informell sammanställning över de nya satserna i Fortran 90


Senast modifierad: 22 augusti 2001
boein@nsc.liu.se