NSCinfo nr 103 1996-01-24
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 103 (1996-01-24)

1. Status-bild på Cray-jobben.

Förutom de i nyhetsbrev 101 angivna metoderna att via NQE eller WWW erhålla aktuell beläggning finns även en metod utan krav på dessa båda program. Det utnyttjar ett skript som hämtar aktuell information från datorn 130.236.109.10 (i stället för som tidigare från 130.236.109.1). Skriptet kan som tidigare hämtas med anonym ftp från 130.236.100.5, filen pub/cray/ustat

Det ser ut som följer

	ftp -n ftp.nsc.liu.se </dev/null
	user anonymous anonymous
	get nscstat.dat  /dev/tty
	quit
	eof
När man hämtat skriptet till sin maskin ger man det skyddskoderna -rwxr-xr-x och placerar det så att det ingår i alla användares sökväg (path) eller skapar en global alias som exekverar skriptet vid kommandot ustat.

2. Borttagning av jobb interaktivt i Cray.

Om man har ett jobb i batch-kö eller under batch-exekvering på Cray får man information om det med kommandot

	qstat -a
eller det ännu enklare kommandot
	ustat
Utnyttjande det där erhållna numret ("Nqsid" eller "identifier") kan man ta bort det med NQS-kommandot
	qdel numret

3. Ytterligare information om NQE (användning av Cray från arbetsstation).

NQE är efterträdaren till CLS-UX och VAX station. Jag antager att programvaran är installerad på Ditt system (arbetsstation).

Inläggning av jobb i kö sker med

	cqsub -P -u x_nscXX test.job
Som användarnamn och jobb-namn skall naturligtvis de riktiga användas!

Borttagning av jobb sker med

	cqdel -P -u x_nscXX -s 26  numret
Som användarnamn skall naturligtvis det riktiga användas! Numret kan erhållas med cqstat. Signalen 26 är ett lämpligt val för att döda ett jobb med kommandot att jobbet redan har nått maximalt angiven tid.

Resultatet blir att först frågar systemet efter lösenord, varvid SDC-koden skall användas:

	Destination password:
	Request 12345.sn1037 submitted to queue gate
Anmärkning. Vi har noterat ett problem i NQE på Silicon Graphics att PATH inte får vara längre än 1023 tecken!

4. Service-tiden.

Servicetiden på torsdagar tidigareläggs en timme, dvs till klockan 16.00 - 20.00.

5. Nya telefonnummer på SAAB.

Tommy Karlsson013-185852
Bengt-Olof Eriksson013-185853
Göran Magnusson013-185817
Gun Skagerström013-185854
Raymond Dahlqvist013-185822
Lars-Elis Carlsson013-185836

6. Gaussian 94.

Vi har nu beställt den senaste versionen av Gaussian. Den stora skillnaden jämfört med den tidigare är att Gaussian 94 har DFT-metoder (Density Functional Theory).

Vi kommer att skicka ut ett meddelande på vår lista för elektronisk post, crayalla, när programmet installerats. Finns Du inte uppsatt på listan, kontakta Bo Einarsson, boein@nsc.liu.se.

7. Kommunikation.

Med det nya systemet för att sända jobb till Cray från en lokal dator fungerar inte längre kommandona fetch och dispose. Det finns två sätt att ersätta dessa, ftp och rcp.

ftp: För att detta ska fungera måste dator, användarnamn och, om inte ett öppet konto används, lösenord anges. För att slippa skicka med det i varje körning editerar man lämpligen sin fil .netrc på cray, och lägger till följande information för varje dator som man avser att kommunicera med:

	machine <dator> login <användare> password <lösenord>
Se till att endast du har rättighet att manipulera filen (Till exempel med kommandot "chmod 700 .netrc").

Du kan nu utnyttja ftp för att skicka filer både till och från Cray från din jobbfil:

	# Exempel på ftp; filen confused hämtas från datorn nsc.
	ftp nsc <<EO_FTP
	get confused
	quit
	EO_FTP
rcp: även i detta fallet måste du editera en fil för att kunna använda kommandot; filen .rhosts på din lokala dator bör innehålla en rad med följande utseende:
	cray.nsc.liu.se x_nscxx
Nu kan du kopiera filer på nästan samma sätt som med det vanliga kommandot "cp"; då en källfil hämtas från den lokala datorn anges förutom filnamnet också användarens respektive datorns namn enligt följande syntax:
	rcp xxx@nsc:confused confused_again
Ovanstående kommando innebär att filen "confused" hämtas från användarens xxx inloggningsdirektory på datorn nsc, och ges namnet "confused_again" på Cray.

För att rcp ska fungera krävs att den fil som exekveras då ett skal skapas för att sända (ta emot) filen på den lokala datorn inte skriver något till terminalen (stdout); om man använder csh eller tcsh heter denna fil oftast ".cshrc". Skulle rcp mankera, pröva med att i början av ".cshrc", eller motsvarande, testa om miljövariabeln TERM har ett värde; med C-skalssyntax ser detta kommando ut så här:

	if ( $?TERM) then
Glöm inte bort att avsluta filen med ett "endif"!

8. Sekundärminne.

Jobb som har behov av ett stort temporärt sekundärminne hänvisas till de båda köerna "t15h_5g" och "tx_mx". Den förstnämnda tar emot jobb som har ett maximalt behov av 5 GByte sekundärminne (mot 1 GByte för en "normal" kö), och tx_mx har en övre gräns på 10 GByte. Om du skickar in ett jobb i den senare klassen bör du också kontakta personalen på SAAB, Tommy Karlsson eller Bengt-Olof Eriksson, eftersom dessa jobb endast släpps manuellt.