NSCinfo nr 91 1994-11-10
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 91 (1994-11-10)

1. Information från NSC.

Cray är ju känt för att producera mängder av manualer, nu är en ny omgång aktuell inför den kommande övergången till UNICOS 8. För att något minska pappersflödet finns dessa nya manualer tillgängliga online.

Vi erbjuder alla våra användare att läsa denna information från sin egen arbetsstation. Vi har testat detta framgångsrikt från Umeå, så avståndet är inget problem.

Tillägg 1998-12-28: Detta system "craydoc" är ej längre tillgängligt!

För användningen gäller följande:

a) Du måste direkt från Din arbetsstation kunna nå vår fileserver nscfs, nscfs.nsc.liu.se, 130.236.104.17.

b) Du måste tillåta Din arbetsstation att nscfs öppnar ett X-fönster där. Detta kan kontrolleras genom att på Din maskin ge kommandot

xhost

eller på vissa system

/usr/bin/X11/xhost

Om maskinen då svarar "access control disabled, clients can connect from any host" så är allt OK. I annat fall lägger Du in nscfs i kontrollistan med kommandot

xhost 130.236.104.17

vilket förhoppningsvis bekräftas.

c) Du går nu till maskinen nscfs med kommandot

telnet 130.236.104.17

Användarnamn och lösenord är "craydoc".

Första åtgärd efter inloggning är tills vidare följande något krångliga kommando

setenv DISPLAY www.xxx.yyy.zzz:0.0

där www.xxx.yyy.zzz skall ersättas med Internet-numret på Din maskin. Observera avslutningen med ":0.0". Detta kommando ger ingen annan reaktion än att markören (promptern) kommer tillbaks.

d) Du startar nu Cray-dokumentation genom att ge kommandot

craydoc

varvid efter en stund ett hälsningsmeddelande blinkar förbi varefter en dialogruta, i stil med den på andra on-line system, kommer upp, och det är klart att köra. När fönstret kommer upp finns i det vänstra underfönstret, "Collections", en lista över tillgängliga samlingar. Innehållet i markerad(e) samling(ar) finns i det högra underfönstret "Books".

Dubbelklicka därefter på intressant bok, eller utnyttja den utmärkta sökmöjligheten.

e) Ovanstående förutsätter att Du INTE använder Sun:s Open Windows 3 under Sun OS 4.1.2.

Det fungerar däremot utmärkt från DEC OSF, Hewlett-Packard, Silicon Graphics, samt från Sun under Sun OS 4.1.3 och Open Windows 3.

2. Paket för linjär algebra, LAPACK.

Med de gamla välkända paketen EISPACK och LINPACK som grund har ett nytt paket LAPACK utvecklats, vilket på ett effektivare sätt kan utnyttja moderna datorarkitekturer som vektorprocessorer och multipelprocessorer. Detta har just reviderats. En beskrivning finns i

E. Anderson m fl, LAPACK User's Guide, Second Edition, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1994. Ännu ej utkommen!

En stor del av LAPACK, liksom de grundläggande rutinerna BLAS, finns automatiskt tillgängliga under UNICOS, man behöver vid Fortran inte speciellt ange något sökbibliotek, utan de finns i /lib/libsci.a, vilket bibliotek länkas in automatiskt. I dagsläget är det rutiner för linjära ekvationssystem från LAPACK som finns i Cray-biblioteket, medan egenvärdesdelen kommer senare. Dokumentation finns i

Volume 3: UNICOS Math and Scientific Library Reference Manual, SR-2081 7.0, Cray Research, August 1992.

Bo Einarsson har lagt upp hela LAPACK, och då i tre versioner, nämligen vanlig enkel precision (vilket på Cray är ungefär 16 decimala siffror, REAL), i dubbel precision (DOUBLE PRECISION) och i komplex version (COMPLEX), samt BLAS i enbart dubbel precision. Notera att dubbel precision på Cray är mycket långsam eftersom denna ej finns i hårdvaran, tester visar en faktor 100 längre exekveringstider än i enkel precision. Dessutom finns rutinerna SNRM2 och SCNRM2 i "vårt" BLAS-bibliotek, eftersom test-programmet till LAPACK annars inte fungerar!

De grundläggande biblioteken är

/usr/local/lib/liblapack.a
/usr/local/lib/libblas.a

Biblioteken länkas in med tillägget "-lblas" och/eller "-llapack" samt filkatalog vid kompilering, t ex

cf77 -Zp test.f -lblas -llapack -L'/usr/local/lib'

LAPACK (liksom BLAS) finns även i komplex dubbel precision, vilket är svårt att ordna på Cray. Kontakta Bo Einarsson om Du behöver detta. Han kan då ordna enstaka rutiner, ej hela biblioteket.

LAPACK har nu revision 2 av den 30 september 1994.

Manualfilerna till LAPACK är likaså uppdaterade. Om man ger kommandot "man sökord" når man de manualfiler som hör till Cray och bland annat innefattar en stor del av BLAS och LAPACK. Dessa rutiner erhålles direkt med manual-kommandot.

Om man vill ha tillgång till de manualfiler som hör till det LAPACK som Bo Einarsson installerat är det litet besvärligare, de erhålles med kommandot

man -M /usr/local/man/man sökord

för LAPACK och

man -M /usr/local/man/blas/man sökord

för BLAS.

3. Spärr mot stora utmatningar.

På förekommen anledning måste vi införa en spärr mot för stora automatiska utmatningar, till exempel via cpr-filen. Denna får högst vara 100 M bytes. Vid behov av ännu större utmatningar kan man mellanlagra på $TMP och använda ftp eller dispose.

Anledningen till denna spärr är att ett jobb med stor utmatning nyligen kraschade systemet, eftersom spool-arean blev full.